Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Μιμηταί Εκείνων


Βιώματα από την ζωή των Αποστόλων
στην Ενοριακή μας κοινότητα


Τν Στέφανου π. Γιάνναρου - Δικηγόρου
καί Γεωργίου Μπούτλα - μαθητ Λυκείου
μελν τς νεανικς κίνησης τς νορίας

Στίς 29 Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μᾶς τιμᾶ τήν Ἱερά Μνήμη των  δύο μεγάλων Ἀποστόλων, τούς ὁποίους ξεχωρίζει ἀπό τήν πολυπληθή  χορεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί στούς ὁποίους ἀποδίδει τό προσωνύμιο «Πρωτοκορυφαῖοι». Ἡ ξεχωριστή  αὐτή τιμή, πηγάζει ἀπό τό γεγονός, ὅτι τόσο ὁ Πέτρος, ὅσο καί ὁ Παῦλος μέ τόν βίο, τήν διδασκαλία καί τό μαρτύριό τους, ἀποτέλεσαν καί  ἀποτελοῦν τούς θεμέλιους λίθους καί τούς πρωτεργάτες τῆς οἰκοδομῆς τῆς Ἐκκλησίας  τοῦ Χριστοῦ.
Ἐκ τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ὁ Πέτρος, ἀγράμματος ψαράς στή Γαλιλαία, ἔλαβε τήν κλήση μετά τόν ἀδερφό τοῦ Ἀνδρέα καί ἀκολούθησε τόν Κύριο, ὡς πιστός καί ἀφοσιωμένος στόν διδάσκαλο μαθητής. Ὁ ἐνθουσιώδης καί φλογερός χαρακτήρας του, ἡ θερμή πίστη ἀλλά καί ἡ ὁλόψυχη ἀγάπη καί ἡ ἀφοσίωσή του πρός τόν Χριστό, τόν διέκριναν ἀπό τούς ὑπόλοιπους μαθητές. Αὐτά τόν ὁδήγησαν, ὅταν ὅ Κύριος ρώτησε «τίνα μέ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;»  νά ὁμολογήσει μέ παρρησία : « Σύ εἰ ὁ Χριστός ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» γιά νά λάβει αὐθωρεί τήν διαβεβαίωση, ὅτι ἐπ’ αὐτῆς τῆς πέτρας (τῆς ὁμολογίας) θά  οἰκοδομηθεῖ ἡ Ἐκκλησία. 
Τό ὁρμητικό καί ἀκατέργαστό του χαρακτήρα του, τόν ὁδήγησε ὅμως καί στήν τριπλῆ ἄρνηση τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ διαχρονικά τήν καλύτερη ἀπάντηση στήν ἄλογη αὐτοπεποίθηση καί τό καλύτερο μάθημα μετανοίας, ἀφοῦ ἀμέσως μετά, ὅπως λέει τό Εὐαγγέλιο:  «ἐξελθῶν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς».  
Ὅταν μετά τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση ὁ Κύριος ἐμφανίσθηκε στούς μαθητές ρώτησε τρεῖς φορές τόν Πέτρο: «Σίμων Ἰωνά ἀγαπᾶς μέ πλεῖον τούτων;» ἐκεῖνος χωρίς ἔπαρση καί μέ ταπείνωση ἀπάντησε: « Κύριε, σύ πάντα οἶδας, σύ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σέ…». 
Ἀπό ἐκείνη τήν ὥρα ἀποκαταστάθηκε πλήρως στό ἀποστολικό ἀξίωμα ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐμπιστεύθηκε τήν ποίμνη Του καί προεῖπε τόν μαρτυρικό θάνατό του καί λαμβάνοντας λίγο ἀργότερα τήν χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἀνεδείχθη σέ ἀπαράμιλλο κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου,  καθιστάμενος ὄντως ἀπό ἁλιεύς ἰχθύων, ἁλιεύς ἀνθρώπων, ἀφοῦ τόσο ἡ διδασκαλία τοῦ ὅσο καί τά πολλά θαύματα, πού ἐπιτέλεσε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ὁδήγησαν  στήν ἀληθινή πίστη χιλιάδες.

 Στον ἀντίποδα, ἀρχικά, ὁ Παῦλος, μορφωμένος καί νομομαθής ἀπό τήν Ταρσό τῆς Κιλικίας, δέν ἦταν μαθητής τοῦ Χριστοῦ, οὔτε Τόν εἶχε ποτέ ἀναζητήσει. Ἀντίθετα, διακατεχόταν ἀπό ἄκριτο ζῆλο κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ποθοῦσε νά ἐξαφανίσει τούς Χριστιανούς, τοῦ ὁποίους καί ἐδίωκε, νομίζοντας ἐσφαλμένα, ὅτι ἔτσι ὑπηρετεῖ καί εὐαρεστεῖ τόν Θεό. 
 Ἦταν μάλιστα παρών στόν λιθοβολισμό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου «συνευδοκῶν τή ἀναιρέσει»  καί κρατοῦσε τούς χιτῶνες τῶν φονέων γιά νά διευκολύνει τό ἀνόσιο ἔργο τους. Αὐτή ἡ μανία τοῦ ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν τόν ὁδήγησε καί στήν Δαμασκό, ὅπου ἔμελλε νά ζήσει τήν προσωπική του πεντηκοστή καί ἀπό φοβερός διώκτης, νά γίνει  ὁ μεγαλύτερος πνευματικός μαχητής τῆς Ἐκκλησίας.


 Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Χριστοῦ ἄρχισε μέ τήν ἐρώτηση : «Σαούλ Σαούλ τί μέ διώκεις;» γιά νά ὁλοκληρωθεῖ μέ τήν ἀπάντηση : «Ἐγώ εἰμί Ἰησοῦς ὄν σύ διώκεις…» . Ἡ ἀποκάλυψη αὐτή συντάραξε καί συγκλόνισε τόν Παῦλο, τόν ἔφερε σέ πλήρη συναίσθηση τοῦ προτέρου σφάλματός του, τόν ἔκανε νά μεταστραφεῖ, νά  βαπτιστεῖ καί νά  ἀποσυρθεῖ  ἐπί τριετία μέ μελέτη, ἄσκηση καί προσευχή. Ἀφοῦ, μέ ἄμεση ἀποκάλυψη διδάχθηκε τίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου,  ξεκίνησε τό τεράστιο διδακτικό  τοῦ ἔργο πρός τά «Ἔθνη», μέ τίς μεγάλες ἀποστολικές περιοδεῖες καί τίς 14 θαυμάσιες καί γεμάτες σοφία ἐπιστολές του, οἱ ὁποῖες, μέ τά μηνύματα χριστιανικῆς ζωῆς, πού περιλαμβάνουν, παραμένουν πάντοτε διαχρονικές καί ἐπίκαιρες. Στήν δεύτερη μάλιστα περιοδεία του ἡ Θεία Πρόνοια, τόν ὁδήγησε στήν Μακεδονία  κι ἀπό κεῖ στήν Ἀθήνα καί τήν Κόρινθο καθιστώντας τόν ἔτσι ἀνάδοχό της Ἑλλάδας ἀλλά καί ὁλόκληρής της Εὐρώπης. Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἦλθε διά στόματος Παύλου, νά συμπληρώσει τά κενά του Ἑλληνικοῦ πνεύματος καί τῆς φιλοσοφίας, νά διορθώσει τά κακῶς κείμενα, πού αὐτά περιελάμβαναν καί νά μετατρέψει τήν Ἑλλάδα ἀπό κέντρο τού  λαμπροῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ, σέ κοιτίδα τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τούς Ἕλληνες, τόν νέο περιούσιο λαό τοῦ Θεοῦ.
Τό θεῖο καί ἱερό αὐτό παράδειγμα τῶν προστατῶν Ἁγίων μας, τῶν δύο Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων, ἀγωνιζόμαστε καθημερινά,  νά ἀκολουθήσουμε ὅλοι ἐμεῖς, οἱ νέοι της Ἐνορίας Πέτρου καί Παύλου, γενόμενοι στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ συνοδοιπόροι στά εὐλογημένα βήματά τους. Ὡς νεανική κίνηση, συμμετέχουμε  ἐνεργά στήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐνορίας, στήν ἐπιτέλεση τοῦ πλουσίου φιλανθρωπικοῦ  της ἔργου, ἀλλά κυρίως στήν μελέτη καί διδασκαλία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, μέσω τῆς ὀργάνωσης καί τῆς λειτουργίας τῶν κατηχητικῶν σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων καί τῶν "Νεανικῶν Διαλόγων". 
Τό διδακτικό – κατηχητικό ἔργο, διανθισμένο μέ πληθώρα ἐκδηλώσεων καί δραστηριοτήτων, ἐντός καί ἐκτός ὁρίων τῆς Ἐνορίας, ἀποτελεῖ μία χρυσή εὐκαιρία γιά κάθε παιδί καί κάθε νέο, νά ἔλθει πιό κοντά στόν Χριστό, νά νοιώσει τήν στοργή καί τήν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας καί νά λάβει πολύτιμα καί  σπουδαία ἐφόδια γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς του. Στήν δύσκολη ἀπό κάθε ἄποψη καί φτωχή ἀπό πνευματικότητα ἐποχή, πού ζοῦμε, ἡ παρουσία μας καί ἡ συμμετοχή μᾶς τόσο στίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί τά Ἱερά Μυστήρια, ὅσο καί στό κατηχητικό, ἀποτελοῦν μία  θαρραλέα δημόσια ὁμολογία Πίστεως καί μία ξεκάθαρη ἀπάντηση,  σέ ὅσους θέλουν τήν νεολαία ἀπομακρυσμένη ἀπό τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία, καθώς καί σέ ὅσους, μέ εὐκολία χλευάζουν καί ὑποτιμοῦν καθετί πνευματικό καί Χριστιανικό. Ἡ παρουσία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων εἶναι καθημερινή, διαρκῆς καί ζῶσα ἀνάμεσά μας καί ἡ εὐλογία τούς ἀνεξάντλητη πρός ὅλους καί  αὐτό γίνεται ἀντιληπτό σέ κάθε βῆμα τοῦ ἐνοριακοῦ βίου,  ἀλλά πολύ περισσότερο καί στήν προσωπική ζωή τοῦ καθενός ἀπό μας.
Τίς ἡμέρες αὐτές, κατά τίς ὁποῖες προετοιμαζόμαστε νά ἑορτάσουμε πανηγυρικά, μέ μία ἀκόμη εὐλογημένη σύναξη, τήν Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί μέ τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μᾶς κ. Ἰγνατίου, ἄς εὐχηθοῦμε ἀπό καρδιᾶς ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τους νά συνοδεύουν πάντα ὅλους μας, νά σκεπάζουν τήν Λάρισα καί τήν Ἑλλάδα μας καί ἄς φυλάξουμε στήν καρδιά μας καί ἄς κάνουμε πράξη τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τούς Κορινθίους : «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς καγῶ Χριστοῦ…»


       

          

Κυριακή 3 Ιουνίου 2012

Εορτή του Αγίου Λουκά του ιατρού και Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν Του στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου

   Στίς 11 Ἰουνίου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως Κριμαίας τοῦ θαυματουργοῦ καί πανηγυρίζει ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ὡς ἑξῆς:


Πρόγραμμα Ἑορτασμοῦ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Ἰουνίου 2012:
 7.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά Ἀρτοκλασίας καί Θείου κηρύγματος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 Ἰουνίου 2012:
 7.00 - 10.00 π.μ. Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μετά Ἀρτοκλασίας καί Θείου κηρύγματος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 Ἰουνίου 2012:
   7.00 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινός καί ἡ Παράκληση τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ
ΤΡΙΤΗ 12 Ἰουνίου 2012:
   7.30 μ.μ. Ἡ Παράκληση στόν Ἅγιο Λουκά    Σέ ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες, θά τίθεται γιά προσκύνηση τεμάχιο τοῦ θαυματουργοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, πού φυλάσσεται στόν Ἱερό Ναό, πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν


Ἱερά Ἀγρυπνία τήν Πέμπτη 14 Ἰουνίου
   Τήν Πέμπτη 14 Ἰουνίου 2012, στίς 9 τό βράδυ, θά ψαλεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ.κ. Ἰγνατίου, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.
   Κατά τή διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας, θά τεθεῖ πρός προσκύνηση τεμάχιο τοῦ χαριτοβρύτου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, πού φυλάσσεται στόν Ἱερό Ναό, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν.  

 Ἐκ τοῦ Ι. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου
   

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ενορία μας την Κυριακή 10 Ιουνίου

 Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο ενοριακό μας "Αρχονταρίκι" -υπόγειο χώρο του Ιερού Ναού-  την Κυριακή 10 Ιουνίου 2012, μετά το πέρας της πρωινής Θείας Λειτουργίας. 
   Η τράπεζα αίματος των εθελοντών αιμοδοτών του Ιερού μας Ναού, καλεί όλους τους ευσεβείς ενορίτες και μη, να προσέλθουν μαζικά και σε αυτή την τακτική αιμοδοσία, για να προσφέρουμε όλοι μαζί, ένα σημαντικό δώρο στον συνάνθρωπο, προσφέροντας λίγο από το αίμα μας.   
   Την αιμοληψία θα πραγματοποιήσει ειδικό συνεργείο του Γενικού Νοσοκομείου Λαρίσης.

             Δώστε μας 10 λεπτά από τη ζωή σας, για να σώσουμε μία άλλη ζωή...


Εκ του Ιερού Ναού