Τετάρτη 15 Αυγούστου 2012

...Ω Δέσποινα του κόσμου, γενού μεσίτρια...

 Η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου

του Αποστόλη Κορδελά
Κατηχητή του Ιερού Ναού

    Δεκαπενταύγουστος... η Κοίμηση τῆς Θεοτόκου... τό Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ!
Ἡ Ἑλλάδα ἑορτάζει καί τιμᾶ μέ λαμπρότητα ἀπό ἄκρη σέ ἄκρη, τό ζωηφόρο θάνατο τῆς Παναγίας μας καί τήν ἱεράν της μετάσταση εἰς τά ἀνώτερα!

   Ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἡμέρα αὐτή: "Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος!ἠ πηγή της ζωῆς ἐν μνημείω τίθεται. καί κλίμαξ πρός οὐρανόν ὁ τάφος γίνεται.Εὐφραίνου, Γεσθημανή, τῆς Θεοτόκου τό ἅγιον τέμενος...". καί χαίρεται καί πανηγυρίζει, "Τή ἐνδόξω Κοιμήσει σου οὐρανοί ἐπαγάλλονται καί ἀγγέλων γέγηθε τά στρατεύματα, πάσα ἡ γῆ εὐφραίνεται.. ἀπειρόγαμε Παναγία Παρθένε...".

   Ἀλήθεια, πόσο παράδοξο εἶναι νά πανηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία ἕναν θάνατο;Καί μάλιστα της Παναγίας Μητεράς του Θεοῦ, τῆς εὐλογημένης μεταξύ ὅλων τῶν γυναικών.
Ὁ θάνατος τῆς Παναγίας μας ὅμως, εἶναι διαφορετικός, εἶναι ζωή ἀθάνατος καί αἰώνιος.Καί ὅπως λέγει ὁ μέγας Δαμασκηνός, "Δέν θά ὀνομάσωμεν, Θεοτόκε, τήν ἱεράν σου μετάστασιν θάνατον, ἀλλά μᾶλλον κοίμησιν ἤ ἐνδημίαν ἤ ἐκδημίαν.Διότι, ἐνῶ παύεις νά κατοικῆς εἰς τό σῶμα, ἐγκαθιδρύεσαι εἰς τά ἀνώτερα".

    Σύμφωνα μέ τούς πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἦταν αὐτός, πού ὁ Θεός ἔστειλε, ὥστε νά ἐνημερώσει τήν Παναγία γιά τόν ἐπερχόμενο θάνατό της, μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρες, προσφέροντάς της μάλιστα καί ἕνα κλαδί φοίνικα, τό σύμβολο τῆς ἀθανασίας.  "Αὐτά λέγει ὁ Υἱός σου: εἶναι καιρός νά παραλάβω τή μητέρα Μου κοντά Μου. Γι’ αὐτό νά μήν ταραχθεῖς, ἀλλά δέξου τό μήνυμα μέ εὐφροσύνη, ἐπειδή μεταβαίνεις σέ ζωή ἀθάνατη".

     Ἡ χαρά Τῆς μεγάλη καί ὁ πόθος νά συναντήσει τόν μονογενῆ Υἱό Της, τήν ὁδήγησαν ἀμέσως στό ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, τόν τόπο ὅπου ἀνέβαινε συχνά και προσευχόταν. Ἐκεῖ ἦταν πού καί ἡ φύση ὑποκλίθηκε στο απαράμιλλο καλός της μεγαλωνύμου Θεοτόκου, ὅταν τά δέντρα κλίνοντας τήν κορυφή τους πρός τό πρόσωπό της θά τήν προσκυνήσουν καί θά τήν ἀποχαιρετήσουν, λίγο πρίν ἀπό τό μεγάλο γεγονός τῆς Κοιμήσεως.Ἀλλά ἀκόμα καί ἐκείνη τή στιγμή, ἡ Παναγία δείχνοντας γιά ἄλλη μία φορά τήν μεγάλη της ταπεινωση, θά ἀναρωτηθεῖ, ἄν ὄντως ἐκείνη τή στιγμή βρίσκεται κοντά τῆς ἀοράτως καί ὁ Χριστός, γιατί δέ μποροῦσε νά ἀποδώσει διαφορετικά τόν σεβασμό αὐτό τῆς φύσης. Ὁ Ἄγγελος Κυρίου θά τήν βεβαιώσει πώς τά σημεῖα αὐτά προέρχονται απο τον Θεό καί θά τήν πληροφορήσει πώς ὁ ἴδιος ὁ Χριστός θά παρίσταται κατά τήν ὥρα τῆς κοιμήσεώς της, ὅπου καί θά παραλάβει τήν ψυχή της.

   Στή συνέχεια θά ἐπιστρέψει στήν οἰκία Της, ὅπου καί θά πληροφορήσει συγγενεῖς καί γνωστούς γιά τήν ἐπικείμενη κοίμησή Της, ἐνῶ θά ἀναθέσει στόν Ἀπόστολο Ἰωάννη, τά τῆς ταφῆς της.Ὁ θρῆνος καί ἡ λύπη τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων πού βρισκόταν πάντοτε κοντά στήν Παναγία θά εἶναι μεγάλος, ἀλλά ἡ ἴδια μέ λόγια παρηγορητικα θά τούς διαβεβαιώσει πώς ἀπό τή στιγμή πού θά μετασταθεῖ στούς οὐρανούς δέ θά τούς ἐγκαταλείψει, ἀλλά θά βρίσκεται πάντοτε κοντά τους γιά νά τούς προσέχει, ὅπως καί ὅλον τόν κόσμο.

    Τήν τρίτη ἡμέρα ἀπό τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀρχαγγέλου, τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς Της, ἡ Ἱερά παράδοση ἀναφέρει πώς δέν εἶχαν εἰδοποιηθεῖ καί δέν βρισκόταν κοντά τῆς ὅλοι οἱ ἀπόστολοι, μίας καί κήρυτταν τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου στά πέρατα τῆς γής.Ἔτσι ξαφνικά ὅμως καί κατά θαυμαστό τρόπο, σύννεφα τούς ἅρπαξαν καί τούς μετέφεραν πλάι της, στή Γεσθημανή.
Λίγο πρίν ξαπλώσει στό νεκρικό κρεβάτι της ἡ Παναγία καί παραδώσει το πνεύμα της, παρηγορεῖ τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ λέγοντας; "Μαθητές τοῦ Υἱοῦ μου καί Θεοῦ, μήν κάνετε πένθος καί λύπη τή χαρά μου". Ἐκείνη τή στιγμή ὁ Ἀποστολος Παῦλος, ἀπευθύνεται στήν Θεοτόκο καί γεμάτος συγκίνηση τῆς λέγει; "Χαῖρε, ὤ Μῆτερ τῆς ζωῆς, διότι ἄν καί δέν ἔζησα σωματικῶς κοντά στόν Υἱό σου, βλέποντας ὅμως ἐσένα, νόμιζα ὅτι ἔβλεπα Ἐκεῖνον".


Λίγο μετά, ἀποχαιρετώντας ὅλους ἡ Παναγία θά ξαπλώσει στο νεκροκρέβατο της και δοξολογώντας τό ὄνομα τοῦ Υἱοῦ της καί Θεοῦ της, θά σταυρώσει τά χέρια της καί θά παραδώσει το πνεύμα της. Ἐκείνη τή στιγμή συνοδευόμενος ἀπό πλῆθος ἀγγέλων καί κάτω ἀπό τίς μελωδίες τους, ὁ Ἰησοῦς θά ἀσπαστεῖ τή μητέρα του καί θά παραλάβει τήν ψυχή της.

   Οἱ Ἀπόστολοι θά σηκώσουν τό νεκροκρέβατο, ὁ Κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων Πέτρος, θά ψάλει τά ἐπιτάφια ἐγκώμια καί ὅλοι μαζί μέ τίς ψαλμωδίες τῶν Ἀγγέλων θά ὁδηγηθοῦν πρός τόν τάφο τῆς Θεοτόκου, ἐκεῖ ὅπου θά τοποθετηθεῖ τό Πανάγιο σκήνωμά της.Ἀλλά ἀκόμα καί τότε, οἱ Ἰουδαῖοι δέ θά σεβαστοῦν τήν ἱερά ἐκείνη στιγμή  καί θα δώσουν τή διαταγή νά διαλυθεί η πομπή.Ἡ Παναγιά μας ὅμως εἶχε φύλακες τους Αγγέλους καί προστάτες τούς Ἀποστόλους οἱ ὁποῖοι καί θά καταφέρουν νά ἐνταφιάσουν τό σῶμα της.

  Τρεῖς μέρες ἔμειναν κοντά τῆς προσευχόμενοι και ακούγοντας τούς ὕμνους τῶν Ἀγγέλων.Ἐκείνη τή μέρα ἄνοιξαν καί τό μνῆμα της, ὅπου καί ἔκπληκτοι διαπίστωσαν τήν Ἀνάσταση καί Μετάστασή Της στούς οὐρανούς. 

   Ἴδετε λοιπόν, λαοί καί θαυμάσατε, μᾶς λέει ὁ ἱερός Δαμασκηνός.Σηκώσατε τά μάτια τῆς ψυχῆς σᾶς ἐμπρός εἰς τό παράδοξον θέαμα.Ἡ πανάμωμος Θεοτόκος ὑψοῦται ἐπάνω ἀπό ἀγγέλους, ἐπάνω ἀπό τούς θρόνους καί τά Χερουβείμ καί τά Σεραφείμ.Ὁ ἐπίγειος οὐρανός ἀνέρχεται πλέον καί κατοικεῖ εἰς οὐράνιον καί ἄφθαρτον γῆν.   Καί τώρα ἐκεῖ ὅπου εἶναι ὁ Υἱός της, ἐκεῖ εὑρίσκεται καί ἡ Μήτηρ.
Καί ὅπου βασιλεύει ὁ Υἱός, ἐκεῖ συμβασιλεύει  καί ἡ Παναγία, πού τόν ἐγέννησε.