Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

"Ιδού ο Νυμφίος έρχεται... "

  Οι "Ακολουθίες του Νυμφίου" και τα γεγονότα
 των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος

Μοναδικά καί ἐξαίσια τά γεγονότα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου μας. Μεγάλα καί κοσμοσωτήρια τά χαρακτηρίζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅπου τά Πάθη, ἡ Ταφή καί ἡ ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, διαδραματίζονται κατά τή διάρκεια αὐτῆς.
" Τον νυμφώνα σου βλέπω,
Σωτήρ μου, κεκοσμημένον..."
   Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πολύ σοφά καθιέρωσε οἱ  ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, νά τελοῦνται διαφορετικά, γιά τήν διευκόλυνση, καί εὐκολότερη προσέλευση καί συμμετοχή τῶν πιστῶν. Πιό συγκεκριμένα, ὁ Ὄρθρος νά τελεῖται τό ἀπόγευμα καί ὁ Ἑσπερινός τό πρωί, δηλαδή κάθε βράδυ νά ἀναφέρονται τά γεγονότα τῆς ἑπόμενης ἡμέρας. Παράλληλα, η ὑμνογραφία τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, εἶναι ἰδιαιτέρως κατανυκτική, ἐνῶ μᾶς βοηθάει νά κατανοήσουμε καί νά "ζήσουμε" ὅσα συνέβησαν κατά τήν ἑβδομάδα αὐτή.  
   Ἡ Κυριακή των Βαΐων καί ἡ θριαμβευτική εἴσοδος καί ὑποδοχή τοῦ Ἰησοῦ στά Ἱεροσόλυμα, σηματοδοτεῖ τό τέλος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τήν ἔναρξη τῆς ἑβδομάδας τοῦ Θείου δράματος. Το ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, οἱ Ναοί στολίζονται πένθιμα, ἐνῶ ξεκινοῦν νά τελοῦνται καί οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου, ὡς καί τό βράδυ τῆς Μεγάλης Τρίτης.
Γιατί ὀνομάζεται Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου...
  Ένα ἀπό τά ομορφότερα τροπάρια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, εἶναι τό γνωστό σέ ὅλους μας " Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται...".  Ο χαρακτηρισμός τοῦ Κυρίου μας ὡς Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας καί ἠ ιδιαίτερη ἀγάπη των πιστων στό τροπάριο αὐτό,  καθιέρωσαν καί ὀνόμασαν τίς ἀκολουθίες αὐτές, ὡς "Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου". Ἕνα ἀκόμα τροπάριο πού ἀκοῦμε πολλές φορές τίς ἡμέρες αὐτές εἶναι καί τό πασίγνωστο...  "Τόν Νυμφώνα σου βλέπω...".
Ποιά γεγονότα παρακολουθοῦμε κατά τίς Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου...
   Στίς τρεῖς πρῶτες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, παρακολουθοῦμε τά ἑξῆς γεγονότα.
 Το ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς των Βαΐων (Μεγάλη Δευτέρα), κυριαρχοῦν δύο γεγονότα: α) Ἡ ζωή τοῦ Ἰωσήφ (τοῦ 11ου υἱοῦ τοῦ Πατριάρχη Ἰακώβ), του ονομαζόμενου Παγκαλου. Ὁ Ἰωσήφ προεικονίζει μέ τήν περιπέτεια τοῦ (ὅπου πουλήθηκε σκλάβος στήν Αἴγυπτο), τόν ἴδιο τόν Χριστό καί τό πάθος Του. β) Τό περιστατικό τῆς ξηρανθείσης συκῆς (Μάτθ. 21, 18-22) πού συμβολίζει τή συναγωγή τῶν Ἑβραίων καί γενικά τήν "ἄκαρπη" ζωή τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.

Τό ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Δευτέρας (Μεγάλη Τρίτη), "μνείαν ποιούμεθα" τῶν ἑξῆς παραβολῶν. α) Τῶν δέκα παρθένων (Μάτθ. 25, 1-13), ἡ ὁποία μᾶς διδάσκει τήν ἐγρήγορση καί τή διαρκή νηψη γιά τή συνάντηση τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ. Ἡ θαυμάσια παραβολή "τῶν μωρῶν καί τῶν φρονίμων παρθένων", ἀποτελεῖ ἕνα ἀφυπνιστικό σάλπισμα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας. β) Τῶν Ταλάντων (Μάτθ. 25, 14-30), ὅπου μας προβάλλει τήν καλλιέργεια καί τήν αὔξηση τῶν πνευματικῶν μας χαρισμάτων, τά ὁποία καί μᾶς ἔδωσε ὁ Ἅγιος Τριαδικός μας Θεός.
   Τέλος τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τρίτης (Μεγάλη Τετάρτη), παρακολουθοῦμε τήν πόρνη γυναίκα (Μάτθ. 26, 6-16), ἡ ὁποία μετανιωμένη ἄλειψε τά πόδια τοῦ Κυρίου μέ μύρο καί ἔλαβε τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν της, γιατί "ἠγάπησε πολύ". 
  Ξεχωρίζει δέ, τό περίφημο τροπάριο (δοξαστικό τῶν ἀποστίχων) τῆς ὑμνογράφου Ἁγίας Κασσιανῆς, τό ὁποῖο ἐκφράζει τή θερμή μετάνοια τῆς ἁμαρτωλοῦ. Ἡ Κασσιανή, μία ἐνάρετη μοναχή, σέ μία στιγμή ἐξαιρετικῆς ἐμπνεύσεώς της, ἔγραψε τό ὑπέροχο αὐτό τροπάριο, πού φέρνει τό ὄνομά της καί ἡ ὁποία σέ καμία περίπτωση δέν εἶναι ἡ ἁμαρτωλή γυναίκα στήν ὁποία ἀναφέρετε, ὅπως πολύ τήν ταυτίζουν λανθασμενα.  
  Ἀκόμη τήν ἡμέρα αὐτή, ἡ ἐκκλησιά διά τῆς ὑμνωδίας της, φέρει στή μνήμη μας τή σύγκληση τοῦ συνεδρίου, δικαστηρίου τῶν Ἰουδαίων, τό ὁποῖο ἀποφάσισε τήν σύλληψη καί καταδίκη του Κυρίου, καθώς ἐπίσης καί τήν ἀπόφαση τοῦ Ἰούδα νά προδώσει καί νά  παραδώσει τόν Κύριο, ἀντί 30 ἀργυρίων. 
   Τό γεγονός αὐτό, τῆς συνεδρίου τῶν Ἰουδαίων καί τῆς προδοσίας τοῦ Ἰούδα, εἶναι καί ὁ λόγος πού νηστεύουμε κάθε Τετάρτη καθ' ὅλη τή διάρκεια τοῦ χρόνου. 
 Αὐτά εἶναι τά μεγάλα γεγονότα τῶν τριῶν πρώτων ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, λίγο πρίν παρακολουθήσουμε καί "συζήσουμε" τά σημαντικότερα αὐτῆς, τῶν Παθῶν καί τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Οι Κατηχητές του Ιερού Ναού 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου