Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου Θρήνου


" τε κατλθες πρός τόν θάνατον, ζωή θάνατος
τότε τόν ἄδην ἐνέκρωσας, τή ἀστραπή τῆς Θεότητος... "

   
εσχήμων ωσήφ, πό το ξύλου,
καθελν, τό χραντόν σου Σμα" 

  
  Τό πρωί τς Μεγάλης Παρασκευς,  τελεται στίς κκλησίες μας, κολουθία τν ρν καί το σπερινο της ποκαθηλώσεως, που τό γιο καί Ζωοποιό Σμα το Κυρίου μς ναποτίθεται στό κουβούκλιο το πιταφίου, πρός προσκύνηση τν πιστν.  

    

" τε κ το ξύλου σέ νεκρόν, ριμαθαίας καθελε, τήν τν πάντων ζωήν, σμύρνη καί σινδόνι σέ Χριστέ κήδευσε, καί τ πόθω πείγετο, καρδία, καί χείλει, σμα τό κήρατον, σού περιπτύξασθαι, μως συστελλόμενος φόβω, χαίρων νεβόα σοί. Δόξα, τή συγκαταβάσει σου Φιλάνθρωπε".  
     
  Τό βράδυ τς Μεγάλης Παρασκευς (Μέγα Σάββατο),  ορτάζουμε "τήν Θεοσωμόν ταφήν καί τήν ες δου κάθοδον" το Κυρίου. κκλησία διά τς μνωδίας της, κφράζει τήν κπληξη τς μπροστά στό παράδοξό της ταφς το Θεο καί ταυτόχρονα τήν βεβαιότητά της, πώς "τοτο  Σάββατον στι τό περευλογημένον, ν Χριστός φυπνώσας ναστήσεται τριήμερος".

     Ἡ ταφή βέβαια ἔγινε τό ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἔκρινε ὀρθό νά ἀφιερώσει ἰδιαίτερη καί ξεχωριστή μέρα πρός τιμήν καί μελέτη τοῦ μυστηριώδους αὐτοῦ γεγονότος.
    Χριστός ναπαύεται μέσα στόν τάφο, πως ""ναπαύθηκε" ταν πρωτοδημιούργησε τόν κόσμο τήν βδομη μέρα.μως ναπαύεται ς Θεάνθρωπος.   
  Τό πανάχραντο σμα Το θάπτεται στόν τάφο, λλά πνευματικά διος μεταβαίνει στόν δη καί συνεχίζει τό σωτηριδες ργο του. Καλε κοντά Το λους τους δίκαιούς της Παλαις Διαθήκης, πό τόν δάμ καί τήν Εα μέχρι τούς σχατους νθρώπους το Θεο, στε νά μήν λείψει κανείς πό τό παγκόσμιο προσκλητήριο τς σωτηρίας, πού εναι τελικά μία ναδημιουργία το κόσμου καί τς λοκλήρωσης τς νθρωπότητας. κάθοδος ατή ταν τό τελειωτικό χτύπημα κατά το θανάτου.  
" Ἡ ζωή ἐν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Ἀγγέλων στρατιαί
ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν".
  Στήν βυζαντινή εἰκονογραφία ὁ Κύριος παρουσιάζεται κατερχόμενος στόν Ἅδη μέ δόξα κρατώντας τόν Τίμιο Σταυρό Του. Συντρίβει τίς πύλες τοῦ Ἅδη καί ἀνασύρει ἀπό 'κει τόν Ἀδάμ, τήν Εὕα, τόν Ἄβελ, τούς Πατριάρχες, τούς προφῆτες καί ὅλους του δικαίους της Παλαιᾶς Διαθήκης.
     Στόν ρθρο το Μεγάλου Σαββάτου (τό πόγευμα τς Μ. Παρασκευς), ψάλλονται τά γκώμια, δηλαδή σύντομα τροπάρια πού ξιστορον τά Πάθη το Κυρίου, ξυμνον τήν ταφή Του καί διασαλπίζουν τή νίκη Το κατά το θανάτου. Πρός τό τέλος το ρθρου γίνεται καί περιφορά το πιταφίου γύρω πό τούς δρόμους τς νορίας.    
" γλυκύ μου αρ, γλυκήτατόν μου Τέκνον, πο δυ σου τό κάλλος;"


Οι Κατηχητές του Ιερού Ναού1 σχόλιο: